Zespół Szkół w Łazach

Zespół Szkół w Łazach

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁAZACH
im. Jana Pawła II

ul. Ks. Słojewskiego 1; 05-552 Wólka Kosowska; tel.: /0-22/ 757-73-61(62)
www.zs-lazy.edu.pl; witamy@zs-lazy.edu.pl

 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łazach (SP i Gim.) funkcjonuje od września 2003 r. Mieści się w pięknym, nowoczesnym budynku. W szkole znajdują się doskonale wyposażone sale dydaktyczne. Każda z nich posiada komputer oraz rzutnik multimedialny bądź tablicę interaktywną. Korzystamy z programu „Dziennik elektroniczny”, który pozwala rodzicom na bieżąco kontrolować oceny i zachowanie dziecka w szkole.
Za działalność edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą dla dzieci
i młodzieży z najbliższego otoczenia otrzymaliśmy w 2007 roku (i utrzymujemy do chwili obecnej) certyfikat jakości wg wymagań normy ISO. Najważniejsze jest dla nas stworzenie warunków, w których uczeń może rozwijać się na miarę swych możliwości, potrzeb i aspiracji. Wartości, którymi się kierujemy, oparte są na nauczaniu naszego patrona - Jana Pawła II. W naszej szkole ważnym jest zrozumienie i szacunek dla osób innych wyznań i narodowości. Jest ona miejscem bez barier, przystosowanym dla osób niepełnosprawnych fizycznie.
Priorytetem placówki jest zapewnienie uczniom wysokiej jakości kształcenia. Staramy się wyrównywać szanse edukacyjne i indywidualizować pracę uczniów. Otaczamy opieką zarówno dzieci zdolne, jak również uczniów o przeciętnych możliwościach oraz uczniów mających trudności w nauce. Mogą oni liczyć na profesjonalną i życzliwą pomoc wielu specjalistów, w tym: psychologa, pedagogów, reedukatorów, logopedy. Korzystają też  z opieki medycznej na terenie szkoły.
Szkoła ma znakomite osiągnięcia w różnych dziedzinach, w konkursach przedmiotowych i tematycznych oraz sportowych. Na szczególną uwagę zasługują też wysokie wyniki naszych uczniów na sprawdzianie w kl. VI i egzaminie gimnazjalnym (można się z nimi zapoznać na naszej stronie internetowej).
Zapewniamy naszym wychowankom możliwość nauki języków obcych: angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Bierzemy udział w wymianie międzynarodowej ze szkołą we Francji.
W szkole działa chór, który gromadzi liczne grono uczniów szkoły podstawowej  i gimnazjum. Swoimi występami uświetnia on uroczystości szkolne, a także bierze udział  w warsztatach chóralnych i koncertach dla lokalnej społeczności.
W szkole działa też drużyna zuchowa i harcerska, która bierze udział w wielu cennych inicjatywach.
Dużą popularnością cieszą się liczne zajęcia pozalekcyjne, m.in. koło polonistyczne, matematyczne, historyczne, informatyczne, biologiczne, chemiczne, geograficzno-ekologiczne, językowe, plastyczne, warsztaty teatralne, ceramiczne, SKS. Wzięliśmy też udział w projektach: „Akademia Uczniowska”, „Zagrajmy o sukces”, „Szkoła Marzeń”, „Młody Obywatel”, „Moja szkoła jest medialna” i innych. Od 2009 roku na terenie Szkoły  w dniu 18 maja (Dzień Patrona Szkoły) organizowany jest Festiwal Nauki, podczas którego odbywają się konkursy, pokazy, eksperymenty łączące naukę z zabawą. W okresie wypoczynku letniego i zimowego organizowane są: Akcja Lato i Akcja Zima, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.
Uczniowie mają bardzo dobre warunki do uprawiania sportów. Posiadamy ogromną halę sportową (1.000 m2) oraz kompleks boisk ORLIK, spełniające standardy najwyższej jakości i bezpieczeństwa. Z inicjatywy rodziców we wrześniu 2006 roku powstał Uczniowski Klub Sportowy „LOLEK”.
Uczniowie chętnie korzystają z bardzo dobrze wyposażonych świetlic dostosowanych do ich grupy wiekowej.
Wielkim uznaniem uczniów cieszy się również szkolna stołówka. Promujemy zdrowy styl odżywiania, przystąpiliśmy do programu „Owoce w szkole” i „Szklanka mleka”.
Na terenie szkoły organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi (np. autorami literatury dziecięcej i młodzieżowej, gwiazdami sportu, Rzecznikiem Praw Dziecka).
W ramach programu doradztwa zawodowego gimnazjaliści mają też możliwość spotkania się z przedstawicielami różnych zawodów, którzy opowiadają o specyfice swojej pracy.
Staramy się uwrażliwiać uczniów na potrzeby drugiego człowieka. Organizujemy akcje charytatywne (pomoc wychowankom Domów Dziecka w Polsce i na Ukrainie, wpłaty na misje, udział w programach: „Adopcja na odległość” i „Adopcja serca”, zbieranie środków na rzecz Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci, organizacja kiermaszu charytatywnego  i inne).
W szkole odbywa się wiele uroczystości. Integrują one szkolną społeczność i tworzą tradycję i kulturę szkoły. Uroczyście obchodzimy rocznice świąt narodowych, opiekujemy się Miejscami Pamięci (groby żołnierzy, pomnik pomordowanych więźniów Pawiaka  w Magdalence).
Nasza szkoła efektywnie uczy i wychowuje. To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie Organu Prowadzącego, Rady Rodziców i innych osób ze środowiska lokalnego. W 2012 roku rodzice postanowili założyć Stowarzyszenie – Towarzystwo Przyjaciół Szkoły w Łazach.
Więcej informacji na naszej stronie internetowej: www.zs-lazy.edu.pl. Zapraszamy!

Zespół ds. Promocji Szkoły
 

OFERTA SZKOŁY

I. Aby zapewnić wszechstronny rozwój dziecka, szkoła podejmuje różne działania:

1. Kształcenie informatyczne od klasy I,
2. Udostępnienie bogatego zbioru biblioteki,
3. Uatrakcyjnianie nauczania poprzez korzystanie z różnych form edukacyjnych: zielone szkoły, spotkania autorskie (m.in. Wanda Chotomska, Mariola Pryzwan), wycieczki, warsztaty,
4. Organizowanie kół przedmiotowych i kół zainteresowań,
5. Praca z dziećmi w świetlicy szkolnej i świetlicy środowiskowej,
6. Wyrównywanie deficytów rozwojowych poprzez udział uczniów w zajęciach wyrównawczych,
7. Konsultacje, organizowanie pomocy uczniom słabym,
8. Przystąpienie do projektu unijnego „Szkoła Marzeń” – wyrównywanie szans edukacyjnych oraz planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej dla uczniów gimnazjum,
9. Opieka logopedy, reedukatora, psychologów i pedagogów – organizowanie warsztatów dla rodziców,
10. Stworzenie skrzynki złości „Skrzynka Z”.

II. Szkoła stwarza możliwość nauki języków obcych:

1. W klasach I – III szkoły podstawowej język angielski jako przedmiot nadobowiązkowy,
2. Nauczanie języka angielskiego w klasach IV – VI oraz I – III gimnazjum,
3. W klasach I – III gimnazjum język niemiecki jako przedmiot nadobowiązkowy.
4. Na prośbę rodziców możliwość korzystania z dodatkowych lekcji języka angielskiego (firma „Lektor”),
5. Koła językowe – język angielski, niemiecki, francuski.

III. Szkoła daje możliwość nauczenia się i doświadczania zasad demokracji:

1. Pełna samodzielność i swoboda działania Samorządu Uczniowskiego,
2. Otwarta komunikacja między wszystkimi podmiotami: nauczyciel – uczeń – rodzic,
3. Działalność Drużyny Zuchowej.

IV. Szkoła stwarza dobre środowisko wychowawcze:

1. Współpraca z Radą Rodziców,
2. Imprezy integrujące szkolną społeczność (Wigilia, Śniadanie Wielkanocne),
3. Uroczyste obchodzenie rocznic świąt narodowych, opieka nad Miejscami Pamięci (groby żołnierzy, pomnik pomordowanych więźniów Pawiaka w Magdalence),
4. Wieczorki klasowe,
5. Spotkania z Przewodniczącą Komitetu Ochrony Praw Dziecka –P.Mirosławą Katną,
6. Akcje charytatywne (pomoc dzieciom z Domów Dziecka, dzieciom na Ukrainie, dzieciom z byłego PGR-u).

V. Uczniowie mają zapewniony bezpośredni kontakt z kulturą:

1. Edukacja muzyczna – współpraca z agencjami artystycznymi z całej Polski,
2. Edukacja teatralna,
3. Edukacja plastyczna – organizowanie wystaw prac plastycznych,
4. Działalność zespołu tanecznego i chóru.

VI. Szkoła zapewnia rozwój kultury fizycznej i zdrowotnej ucznia:

1. SKS dla chłopców i dziewcząt,
2. Zajęcia karate i judo,
3. Korektywa,
4. Udział uczniów w licznych zawodach sportowych,
5. Promowanie zdrowego stylu odżywiania się poprzez stołówkę i sklepik szkolny,
6. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego (duża pomoc sponsorów),
7. Opieka medyczna w szkole,
8. Pogadanki z pielęgniarką szkolną.

dyr. Zofia Doktorska

ul. Ks. Słojewskiego 1

05-552 Wólka Kosowska

tel.: /0-22/ 757-73-61(62)

fax.: 757-79-53

www.zs-lazy.edu.pl
witamy@zs-lazy.edu.pl