Informacja Europejska

Informacja Europejska

Katarzyna Trębicka

Pokój nr: 108

Tel. wew.: 131

Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 131
 

STANOWISKO DO SPRAW INFORMACJI EUROPEJSKIEJ -
ZADANIA I KOMPETENCJE

  • Gromadzenie i pozyskiwanie informacji z zakresu członkostwa w UE, dokumentów oraz przepisów prawnych dotyczących prawa wspólnotowego niezbędnych dla gminy. Tworzenie bazy danych potencjalnych źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych, dostępnych publikacji, bibliografii z zakresu UE.
  • Prowadzenie stałego monitoringu w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym analizowanie potencjalnych programów pomocowych, dostępnych programów fundacji i innych z możliwością wykorzystania ich na terenie gminy oraz przedkładanie informacji z tego zakresu Wójtowi Gminy, komórkom organizacyjnym Urzędu Gminy oraz jednostkom organizacyjnym.
  • Przygotowywanie materiałów informacyjnych i zagadnień związanych z tematyką unijną oraz pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania.
  • Koordynacja działań urzędu, komórek organizacyjnych urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych zgodnie z zatwierdzoną przez Wójta Gminy procedurą regulującą organizację zarządzania projektami unijnymi w zakresie:

a)wyboru projektów do realizacji ubiegających się o wsparcie finansowe,
b)organizacji przygotowania i realizacji projektów,
c)przygotowania niezbędnej dokumentacji i wniosków aplikacyjnych,
d)monitoringu, kontroli finansowo-rzeczowej, sprawozdawczości oraz
rozliczenia dotacji.

  • Wnioskowanie do budżetu gminy o zabezpieczenie udziału własnego gminy niezbędnego do realizowanych projektów.
  • Pilotowanie złożonych wniosków w instytucjach pomocowych.
  • Współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pozyskiwania środków pomocowych (m.in. Urzędem Marszałkowskim).