Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzysowe

Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzysowe

Ryszard Swatek

Pokój nr: 110

Tel. wew.: 138

Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 138
 

STANOWISKO D/S OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - ZADANIE I KOMPETENCJE

 • Planowanie działalności w zakresie zadań obrony cywilnej i uwzględnianie w tych Planach postulatów dotyczących potrzeb Sił Zbrojnych przekazywanych przez organy wojskowe upoważnione przez Ministra Obrony Narodowej.
 • Kierowanie organizacją szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej .
 • Sprawowanie nadzoru nad szkoleniem ludności w zakresie powszechnej samoobrony oraz udzielania pomocy w realizacji przysposobienia obronnego młodzieży szkolnej .
 • Nadzorowanie , przygotowanie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń , jak również przeprowadzanie okresowych treningów sprawdzających jego funkcjonowanie.
 • Koordynowanie przedsięwzięć dla zorganizowania i przeprowadzania rozśrodkowania załóg zakładów pracy i ewakuacji pozostałej ludności oraz akcji ratunkowej i udzielanie pomocy poszkodowanym.
 • Informowanie Wójta i składanie meldunków do Starostwa Powiatowego i Urzędu Wojewódzkiego o zagrożeniu ładu, spokoju , bezpieczeństwa publicznego w gminie.
 • Sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i zapewnieniem funkcjonowania budowli ochronnych i urządzeń specjalnych oraz obiektów użyteczności publicznej przed działaniem środków skażenia.
 • Realizacja przedsięwzięć związanych z udziałem sił i środków obrony cywilnej w akcjach zapobiegania i likwidacji klęsk żywiołowych oraz prowadzenie akcji ratunkowych w rejonach porażenia ludności.
 • Nadzorowanie tworzenia, przygotowania do działania i działanie formacji OC w zakładach pracy oraz udzielanie im w tym zakresie pomocy.
 • Planowanie , nadzorowanie oraz prowadzenie szkoleń i ćwiczeń z kadrą kierowniczą urzędu, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji oraz formacji OC.
 • Przedstawianie propozycji kandydatów na stanowiska komendantów formacji obrony cywilnej.
 • Opracowanie i bieżąca aktualizacja gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.
 • Planowanie zaopatrzenia formacji OC w sprzęt, środki i umundurowanie.
 • Planowanie i rozdzielanie środków finansowych przeznaczonych i przyznawanych na realizację zadań OC.
 • Opracowanie i aktualizacja przy współudziale pracowników urzędu i innych zainteresowanych zakładów planu OC gminy oraz innych dokumentów dotyczących przygotowania działań OC na terenie gminy.
 • Prowadzenie magazynu sprzętu OC, oraz prowadzonej dokumentacji w magazynie.
 • Współpraca przy opracowywaniu i uaktualnianiu dokumentacji Stałego Dyżuru.
 • Prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym:

a)monitorowanie zagrożeń,
b)planowanie,
c)organizacja, koordynacja i prowadzenie działań ratowniczych,
d)opracowywanie gminnych planów reagowania kryzysowego,
e)organizacja i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń w tym zakresie,
f)prowadzenie dokumentacji zespołu zarządzania kryzysowego,
g)wykonywanie innych poleceń szefa GZZK.