Biuro Rady

Biuro Rady

Irena Liwińska
Justyna Rączkowska

Tel. wew.:  109

Tel. bezpośredni: /22/ 70 89 109

Iwona Góra

Tel. wew.: 110

Tel. bezpośredni: /22/ 70 89 110

Pokój nr:  107

 

BIURO RADY GMINY - ZADANIA I KOMPETENCJE

 • Obsługa kancelaryjno - biurowa Rady Gminy, Komisji Rady Gminy.
 • Opracowywanie materiałów i protokołów z obrad, posiedzeń oraz przekazywanie ich osobom zainteresowanym.
 • Przygotowywanie i zabezpieczenie terminowego doręczenia radnym materiałów pod obrady Rady, Komisji, Konferencji, Szkoleń itp.
 • Prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta.
 • Opracowywanie, w zakresie ustalonym przez Przewodniczącego Rady Gminy informacji, ocen i wniosków dla potrzeb Rady i Komisji.
 • Obsługa narad i konferencji organizowanych przez Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.
 • Kompletowanie projektów uchwał Rady Gminy oraz sprawdzenie, czy zostały parafowane przez radcę prawnego.
 • Udzielanie wszelkiej pomocy radnym w wykonywaniu ich obowiązków.
 • Zabezpieczenie terminowej realizacji ustaleń podjętych na sesjach i posiedzeniach Komisji.
 • Prowadzenie rejestru skarg i wniosków od obywateli, wpływających do Przewodniczącego Rady Gminy.
 • Udzielanie informacji interesantom dotyczących pracy Rady Gminy.
 • Udział w organizacji i przeprowadzaniu wyborów do Sejmu, Senatu, Samorządu Gminy i innych.
 • Czuwanie nad przestrzeganiem terminów wysyłania uchwał Rady Gminy do  Wojewody i RIO.