Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

Aneta Książek

Anna Kołakowska

Tomasz Dziubak-Wysokiński

Pokój nr: 9

Tel. wew.: 113

Fax.: 114

Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 113

 

  ZADANIA I KOMPETENCJE REFERATU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 • Zapewnienie wykonania ustawy o zamówieniach publicznych,
 • Koordynowanie działań Urzędu w powyższym zakresie, w tym prowadzenie odpowiednich procedur związanych z realizacją zamówień publicznych.
 • Ustalanie obowiązującego trybu udzielania zamówień publicznych.
 • Przygotowywanie zarządzeń Wójta w sprawie zamówień publicznych, w tym zarządzeń w sprawie powoływania komisji przetargowych,
 • Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z projektami umów przy współpracy z merytorycznym stanowiskiem lub komórką organizacyjną Urzędu.
 • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prac Komisji Przetargowej, w tym zapewnienie organizacyjno – kancelaryjne prac komisji przetargowej.
 • Prowadzenie analizy zaopatrzenie na dostawy i usługi w zakresie niezbędnym do udzielania zamówień publicznych, zgodnie z przepisami ustawy.
 • Przygotowywanie wystąpień do Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,
 • Koordynowanie zawierania umów o udzielenie zamówienia w zakresie zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych.
 • Gromadzenie informacji o firmach doradczych, ekspertach i rzeczoznawcach uczestniczących w procesie udzielania zamówień publicznych i wykonaniu umów zawartych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.
 • Prowadzenie analiz efektywności przetargów.
 • Uczestniczenie w posiedzeniach Komisji Przetargowych.
 • Uczestniczenie w negocjacjach umów o udzielenie zamówień publicznych.
 • Nadzór merytoryczny nad informacjami upowszechnianymi w systemie informatycznym w sprawie ogłaszania zamówień publicznych udzielanych w imieniu Gminy.
 • Przygotowanie projektów rozstrzygnięć i decyzji w zakresie odpłatności za udostępnianie dokumentów przetargowych w związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Gromadzenie informacji o przygotowywanych i realizowanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.
 • Prowadzenie rejestru zamówień publicznych Urzędu.
 • Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizacji ustawy o zamówieniach publicznych.
 • Współdziałanie z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie prowadzenia postępowań o udzielanie zamówienia publicznego