Przygotowanie i Realizacja Inwestycji

Przygotowanie i Realizacja Inwestycji

Kierownik:  Andrzej Olbrysz

Pokój nr: 2

Tel. wew.: 123, 132

Tel. bezpośredni: /22/ 70 89 123; /22/ 70 89 132

 

ZADANIA I KOMPETENCJE REFERATU PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI

 • Opracowywanie planów realizacji inwestycji prowadzonych przez Gminę.
 • Opracowywanie i przedstawianie Wójtowi Gminy rocznych planów inwestycji w zakresie rzeczowym i finansowym.
 • Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac przygotowawczych związanych z planowanymi inwestycjami realizowanymi przez Gminę w tym m.in:

- zlecanie opracowania programów i koncepcji,
- zlecanie opracowania dokumentacji technicznej,
- zlecanie niezbędnych badań i ekspertyz,
- sprawdzanie kompletności dokumentacji.

 • Przygotowywanie dokumentacji technicznej i założeń wykonawczych do przetargów na wykonanie inwestycji.
 • Opracowywanie dokumentacji do wystąpienia o przyznanie dotacji na realizowanie inwestycji w części technicznej wniosku .
 • Przygotowywanie zleceń dla inspektora nadzoru budowlanego.
 • Wprowadzanie wykonawców na teren budowy.
 • Uzgadnianie formy współpracy rzeczowo-finansowej z podmiotami zewnętrznymi w zakresie budowy infrastruktury, której realizacja leży w kompetencjach Gminy Lesznowola.
 • Przeprowadzanie kontroli właściwego i terminowego wykonywania prac inwestycyjnych.
 • Koordynacja inwestorska prowadzonych robót.
 • Udział w komisjach odbioru częściowego i końcowego wykonywanych inwestycji.
 • Przeprowadzanie rozliczeń rzeczowo - finansowych z wykonanych inwestycji.
 • Reprezentowanie Urzędu Gminy Lesznowola w ZUD-Piaseczno oraz reprezentowanie Urzędu Gminy w kontaktach z Instytucjami zewnętrznymi(np. SANEPID,PINB) w zakresie uzgodnień dotyczących prowadzonych inwestycji.
 • Przekazywanie zrealizowanych inwestycji użytkownikowi.
 • Nadzór nad zrealizowaniem przez wykonawców i dostawców obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi.
 • Współpraca ze społecznymi komitetami w zakresie gazyfikacji , zaopatrzenia w wodę , odprowadzania ścieków, budowy dróg, oświetlenia ulicznego.
 • Kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej prowadzonych inwestycji.