Wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Lesznowola

Wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Lesznowola

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1399 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

  • osobiście w Urzędzie Gminy Lesznowola:
  • Kancelarii, ul. GRN 60, 05-506 Lesznowola,
  • Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi, ul. Przyszłości 8, Łazy,
  • pocztą - listem poleconym do Wójta Gminy Lesznowola, ul. GRN 60, 05-506 Lesznowola,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego

Wymagane dokumenty:
Wypełniony wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
Oświadczenie wnioskodawcy o prawdziwości danych oraz spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Termin i sposób załatwienia:
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.
Wprowadzenie danych następują niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 7 dni.
Wójt dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.
Przedsiębiorca otrzymuje zawiadomienie o wpisie do rejestru.

Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 50,00 zł na konto: 55 8022 0000 0000 0257 2000 0018.