Franciszka, Konstancji, Salomei

Ranking Profesora Sobczaka

Ranking Profesora Sobczaka

23 października br. poznaliśmy wyniki Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego, opracowywanego każdego roku przez prof. Eugeniusz Sobczak z Politechniki Warszawskiej wraz z zespołem.

 

 

 

Bezpłatne USG dla Rolników

Bezpłatne USG dla Rolników

30 października zapraszamy lesznowolskich rolników na bezpłatne badania USG w ramach KRUS. Konieczna wcześniejsza rejestracja - ilość miejsc ograniczona!

 

 

VIP Samorządu dla Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik

VIP Samorządu dla Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik

Wójt Gminy Lesznowola otrzymała prestiżową nagrodę VIP Samorządu 2015, dedykowaną  najbardziej wyróżniającym się samorządowcom w kraju. Nagrody przyznawała Redakcja Magazynu VIP, a laureaci odbierali je podczas uroczystej Gali w Warszawie..

 

 

 

Uwaga Wyborcy - zmiana czasu

Uwaga Wyborcy - zmiana czasu

Wybory 25 października 2015 do Sejmu RP i do Senatu RP.

 

W deszczu - biegiem po dynię

W deszczu - biegiem po dynię

Lesznowolskie Święto Dyni i Bieg po Dynię, to dwie imprezy, które odbyły się w ubiegłą sobotę w Lesznowoli. Mimo niesprzyjającej pogody uczestnicy dopisali, a zwycięzcy biegu z poszczególnych kategorii opuścili Lesznowolę z uśmiechami na ustach i dyniami w dłoniach.

 

 

Wójt Lesznowoli Gościem honorowym IV Polish Businesswoman Congress

Wójt Lesznowoli Gościem honorowym IV Polish Businesswoman Congress

W dniach 16-17 października w Warszawie odbyło dwudniowe seminarium dla przedsiębiorczych kobiet - Polish Businesswoman Congress. Gościem honorowym wydarzenia były panie: otwierająca kongres Prezydent m.st. Warszawy – Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz Maria Jolanta Batycka-Wąsik, która powitała gości kongresu.

 

Zmiana danych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których zamieszkują mieszkańcy

Zmiana danych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których zamieszkują mieszkańcy

Podstawa prawna:

  • ustawa z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1399 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane:

  • osobiście w Urzędzie Gminy Lesznowola:
  • Kancelarii, ul. GRN 60, 05-506 Lesznowola,
  • Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi, ul. Przyszłości 8, Łazy,
  • pocztą - listem poleconym do Wójta Gminy Lesznowola, ul. GRN 60, 05-506 Lesznowola,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez elektroniczną skrzynka podawczą systemu teleinformatycznego

Wymagane dokumenty:
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na których zamieszkują mieszkańcy w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.


Termin i sposób załatwienia:
Wprowadzenie danych z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, następuje niezwłocznie. Po złożeniu pierwszej deklaracji Urząd Gminy Lesznowola przesyła przypomnienie zadeklarowanej miesięcznej kwoty opłaty za odbiór i za gospodarowanie odpadów komunalnych oraz indywidualny nr konta na który należy wpłacać opłatę.

Opłaty:
Wprowadzenie pierwszej deklaracji, zmiany deklaracji i korekty deklaracji jest wolne od opłat.

Dodatkowe informacje:
Przez właściciela nieruchomości – rozumie się właściciela a także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.
W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody,
a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej w decyzji o określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zmiana danych niezbędnych
do określenia wysokości tej opłaty. Po doręczeniu decyzji, złożenie deklaracji nie jest dopuszczalne, jeżeli nie następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty, w tym stawki opłaty.
Właściciel nieruchomości wobec którego została wydana decyzja, w przypadku zmiany danych jest obowiązany do złożenia deklaracji, dotyczy to również przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dokumenty uzupełniające – rachunki potwierdzające zużycie wody na danej nieruchomości w przypadku nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.