Organizacje Pozarządowe

Organizacje Pozarządowe

Osoba odpowiedzialna: Małgorzta Wiśniakowska - Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Pok. nr 3, tel 22 708 91 44, e-mail: fundacja@lesznowola.pl

Wsparcie organizacji pozarządowych przez samorząd terytorialny ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i świadczy o pomocniczej funkcji samorządu względem obywateli. Jak co roku gmina Lesznowola aktywnie wspiera cenne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, a tym samym współtworzy coraz lepsze warunki do życia i pracy mieszkańców.

 

GMINNY PROGRAM WSPÓŁPRACY

Współpraca Gminy z Organizacjami Pozarządowymi odbywa się na zasadach od dawna wypracowanych, reguluje ją coroczny „Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”. Program współpracy zwiększa wpływ obywateli na kreowanie polityki społecznej 
w gminie poprzez udział zainteresowanych podmiotów w tworzeniu i realizacji konkretnych zadań. Program stanowi również realizację zasad partnerstwa, pomocniczości i przejrzystości w działaniach gminy.
Priorytetowe tematy konkursów ofert na zadania publiczne na 2015 rok dotyczą:
1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
2. upowszechniania turystyki i rekreacji turystycznej osób dorosłych,
3. wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
4. wspierania działań profilaktycznych i socjoterapeutycznych – organizacji wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z programem w zakresie uzależnień.
W gminie Lesznowola współpraca między sektorem samorządowym a pozarządowym posiada także wiele form pozafinansowych. Jest to konsultowanie wspólnych projektów, aktów prawnych, wzajemne informowanie o działaniach, tworzenie wspólnych zespołów doradczych i inicjatywnych oraz promocja i integracja podczas imprez lokalnych, warsztatów, kampanii i gminnych spotkań.

Pliki do pobrania (na dole strony): Gminny program współpracy, Ustawa o pożytku publicznym

 

AKTUALNOŚCI

* Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku budżetowym 2015r. w Gminie Lesznowola
Plik do pobrania na stronie: www.lesznowola.pl
 

* Informacja w sprawie wyniku naboru kandydatów organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowych w ramach otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe w 2015r. w Gminie Lesznowola
Plik do pobrania na stronie: www.lesznowola.pl

* Wójt Gminy Lesznowola ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015r.
Pliki do pobrania znajdują na stronie: www.lesznowola.pl
 

* Wyniki przyznania środków w formie małego grantu zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ze zm.
Pliki do pobrania znajdują na stronie: www.lesznowola.pl
 

INFORMACJA w sprawie oferty Nr 7/2014 na zadania publiczne złożonej w dniu 20 listopada 2014 r. przez Stowarzyszenie Miłośników Osiedli Magdalenka i Sękocin, zarejestrowana pod adresem: 05-506 Lesznowola, ul. Leśna 42. Pliki do pobrania na dole strony.

UWAGA - ZMIANY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH -  Stowarzyszenia mogą stracić prawo do uproszczeń rachunkowych

Uproszczenia rachunkowe wynikają z nowelizacji ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1100 ze zm.), która weszła w życie 5 września 2014 roku i będzie miała zastosowanie już do sprawozdań sporządzanych za ten rok.
Organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej będą musiały sporządzać pełne sprawozdania finansowe za 2014r. Chyba że w najbliższych miesiącach zapadną w nich decyzje o tym, że chcą być podmiotami mikro. Nowe przepisy wprowadziły kategorię podmiotów mikro, które mogą sporządzać uproszczony raport składający się tylko z bilansu z informacjami uzupełniającymi oraz z rachunku zysków i strat.

Podmiotami mikro mogą być nie tylko małe spółki, lecz także nieprowadzące działalności gospodarczej: stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze,
i fundacje.
Warunkiem stosowania uproszczeń jest decyzja w tej sprawie organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, czyli np. w stowarzyszeniu – walnego zgromadzenia jego członków.
Jeżeli taka decyzja nie zapadnie, to wymienione organizacje, mimo że nie działają dla osiągnięcia zysku, nie tylko nie zastosują nowych uproszczeń, lecz nawet nie będą mogły stosować tych, z których korzystały dotychczas. Do tej pory bowiem prowadziły ewidencje zgodnie z rozporządzeniem z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. nr 137, poz. 1539 ze zm.). Przepisy te zostały uchylone 5 września 2014 r.
Nowe przepisy nie precyzują, do kiedy organ zatwierdzający ma podjąć decyzję pozwalającą na skorzystanie z ułatwień , ale logicznie powinno się to odbyć przed sporządzeniem sprawozdania finansowego, czyli w przypadku raportów za 2014 r. – najpóźniej do końca marca.
Jeżeli nie zostanie podjęta decyzja o zakwalifikowaniu danego podmiotu do kategorii mikro, to będzie on musiał sporządzić sprawozdanie finansowe tak jak duża firma, czyli według wzoru określonego w załączniku nr 1 ustawy o rachunkowości.

Informacja utworzona na podstawie:
Dziennika Gazeta Prawna, 4 listopada 2014 nr 214 (3855)
Małgorzata Wiśniakowska
Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi
w Gminie Lesznowola
 

* Zapraszamy o ubieganie się o mikrodotacje w ramach "FIO-Mazowsze Lokalnie". WIĘCEJ

* Wójt Gminy Lesznowola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rzecz społeczności lokalnej z terenu Gminy Lesznowola w 2014 r.  Szczegóły w zakładce Ogłoszenia i komunikaty.
Zobacz TUTAJ.

 

* Wójt Gminy Lesznowola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - wyjazdowy wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Lesznowola. Szczegóły w zakładce Ogłoszenia i komunikaty.
    Zobacz TUTAJ.
 
*  UWAGA! INFORMACJE w sprawie ofert na zadania publiczne zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie znajdują się na dole strony - do pobrania.
 

* Wójt Gminy Lesznowola ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i rekreacji turystycznej dla dorosłych osób z terenu Gminy Lesznowola w 2014 roku. 

UWAGA - wyniki w pliku do pobrania na dole strony

Szczegóły znajdziesz TUTAJ

*  Zarządzenie Wójta Gminy Lesznowola z dnia 11 marca 2014r.  w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na rok budżetowy 2014 w Gminie Lesznowola.
Pliki do pobrania znajdują na stronie: www.lesznowola.eobip.pl

* Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.

Przewidziano dwie zasadnicze zmiany, które usprawnią i ułatwią funkcjonowanie organizacji pożytku publicznego.

1. Po pierwsze, zaproponowano, aby organizacje pożytku publicznego (zamieszczone w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymywania 1 proc. z PIT) – numer rachunku bankowego, na który podatnicy mogą przekazywać 1 proc. z PIT, mogły zgłaszać do urzędu skarbowego do 30 czerwca każdego roku (obecnie jest to 31 stycznia każdego roku). Wydłużenie tego terminu będzie korzystne dla tych podmiotów, które nie mogły zdążyć ze zgłoszeniem numeru rachunku bankowego do skarbówki w obecnym terminie, przez co traciły 1 proc. wpływów z PIT (naczelnik urzędu skarbowego przekazywał je do budżetu państwa).

2. Po drugie, założono, że wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1 proc. z PIT będzie tworzony i aktualizowany na bieżąco. Obecnie taki wykaz jest tworzony na 15 grudnia danego roku. W praktyce oznacza to, że jeśli dany podmiot utraci status organizacji pożytku publicznego po tej dacie, to nie zostanie usunięty z wykazu. W rezultacie podatnicy mogą przekazać 1 proc. podatku organizacji, która figuruje w wykazie, chociaż nie ma już prawa do takiego odpisu. Nowe rozwiązanie zapobiegnie przekazywaniu pieniędzy podatników podmiotom do tego nieuprawnionym, na przykład takim, które utraciły status organizacji pożytku publicznego w wyniku wykrycia nieprawidłowości w ich działalności.

Nowe rozwiązania wejdą w życie po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

*Portal organizacji pozarządowych ngo.pl przygotował krótki, animowany film zatytułowany: "Czy organizacja pozarządowa może zarabiać?". Film obala mit, że organizacje pozarządowe żyją z samych darowizn, i informuje, że mogą też legalnie zarabiać i przeznaczać zysk na cele statutowe. Nie wszystkie organizacje wiedzą, że mogą to robić, nie zawsze też wiedzą, jak zarabiać zgodnie z prawem.
To film dla każdego - nie tylko dla organizacji. Skierowany jest także do osób, które są odbiorcami ich działań.
Pełna wiadomość wraz z linkiem do filmu: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/921643.html
Film powstał w ramach projektu Internetowe Centrum Wsparcia.
 

* Fundacja SYNAPSIS zaprasza do skorzystania z forum internetowego na temat autyzmu: www.autyzmwpolsce.pl
Forum jest skierowane do rodziców, przedstawicieli instytucji publicznych oraz innych zainteresowanych osób.

 

* WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT OGŁOSZONEGO PRZEZ WÓJTA GMINY LESZNOWOLA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W GMINIE LESZNOWOLA w zakresie wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rzecz społeczności Gminy Lesznowola w 2013r.
Pliki do pobrania znajdują się na stronie: www.lesznowola.pl

 

* WYKAZ SPÓŁEK WODNYCH, którym przyznano z budżetu gminy dotację celową przeznaczoną na bieżące utrzymanie wód i urządzeń na terenie Gminy Lesznowola
Pliki do pobrania znajdują na stronie: www.lesznowola.pl

 

*  INFORMACJA  w sprawie oferty Nr 2/2013 na zadania publiczne złożonej w dniu 27 czerwca 2013r. przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Łazy II i Okolic „ O kurcze” ul. Przyszłości 9 m. 10, 05-552 Wólka Kosowska
Pliki do pobrania znajdują się na stronie: www.lesznowola.pl

 

*  INFORMACJA  w sprawie oferty Nr 1/2013 na zadania publiczne złożonej w dniu 27 czerwca 2013r. przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie „Dobra Wola”ul. Modrzewiowa 3, 05-500 Nowa Iwiczna
Pliki do pobrania znajdują się na stronie: www.lesznowola.pl

 

* WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU  w zakresie działań profilaktycznych i socjoterapeutycznych na rzecz społeczności gminy-wyjazdowy wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lesznowola
Pliki do pobrania znajdują się na stronie: www.lesznowola.pl 

 

*  OGŁOSZENIE O KONKURSIE  na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rzecz społeczności lokalnej z terenu Gminy Lesznowola w 2013r.
Pliki do pobrania znajdują się na stronie: www.lesznowola.eobip.pl

 

*  Konferencja ZAUWAŻ NASZE SŁOWA. 
Już 18 czerwca odbędzie się Konferencja "Zauważ nasze słowa", która inauguruje kampanię społeczną na rzecz społeczności Głuchych. Tematem głównym będzie zapewnienie równego dostępu i przede wszystkim możliwości pracy osobom Głuchym a także zaprezentowanie najnowszych technologii, które ułatwiają i umożliwiają komunikację z osobami Głuchymi więcej...

 

* Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Lesznowola na realizację zadania publicznego w Gminie Lesznowola w zakresie upowszechniania turystyki i rekreacji krajoznawczej w 2013r.
Plik do pobrania znajduje się na stronie: www.lesznowola.pl
 

* Wójt Gminy Lesznowola ogłasza - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechnienia turystyki i rekreacji krajoznawczej dla dorosłych osób z terenu Gminy Lesznowola w 2013 r.
Termin składania ofert to 28 maj br.
Szczegóły w załącznikach.

* Wyniki otwartego Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu w Gminie Lesznowola
Pliki do pobrania znajdują się na stronie: www.lesznowola.pl 

  *  Ogłoszenie  w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Lesznowola w 2013r.
Pliki do pobrania znajdują się na stronie: www.lesznowola.pl

*  Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w ramach otwartych konkursów ofert na zadania publiczne w roku budżetowym 2013r.
Pliki do pobrania znajdują się na stronie: www.lesznowola.pl

*  Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013r.
Plik do pobrania znajdują się na stronie:www.lesznowola.eobip.pl

* Ruszył drugi nabór wniosków dotyczących różnorodności kulturowej i artystycznej 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów promujących różnorodność kulturową. Program rozwija kontakty i wymianę kulturalną Polski z Państwami-Darczyńcami: Islandią, Liechtensteinem i Norwegią.

Program wspiera w szczególności: organizację wystaw i przedstawień, współpracę oraz wymianę artystów z Polski i Państw-Darczyńców tj.: Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Pozwala także na uzyskanie dofinansowania wpółpracy ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technik konserwatorskich oraz współpracy między instytucjami kultury. Tym samym dofinansowanie mogą dostać projekty nieinwestycyjne ("miękkie") o charakterze niekomercyjnym.

Wsparcie skierowane będzie m.in. do: jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, szkół i uczelni artystycznych, archiwów państwowych, organizacji pozarządowych ze sfery kultury.

Wszystkie projekty muszą mieć przynajmniej jednego Partnera z Państw – Darczyńców. Całkowita alokacja na konkurs: 16 899 782 złotych.
Wartość dofinansowania:
• Poziom dofinansowania – do 90 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.
• Wymagany wkład własny finansowy – co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych projektu

Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 15 kwietnia 2013 r. do dnia 16 sierpnia 2013 r., do godz. 15.00
Więcej informacji: www.lesznowola.pl

* OGÓLOPOLSKI KONKURS GRANTOWY RÓWNAĆ  SZANSE 2013

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2013" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z miejscowości do 20 000 mieszkańców. W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy (pomiędzy 1 lipca 2013 roku a 30 listopada 2014 r.) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.
Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego znajdują się na stronie internetowej: http://www.rownacszanse.pl
Termin składania wniosków upływa 8 marca 2013 roku.
Pliki do pobrania na dole strony.

 

BAZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH


  Organizacje pozarządowe  z terenu gminy Lesznowola

   

 • MAZOWIECKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW W GMINIE LESZNOWOLA

adres: ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola
e-mail: jacek.arendarski@gmail.com
Prezes: Arendarski Jacek
tel. kontakt: 606-639-933

 • PRACOWNIA RZECZY RÓŻNYCH „SYNAPSIS” - Zakład Aktywności Zawodowej

adres: ul. Jasna 36A, Wilcza Góra, 05-506 Lesznowola
adres www: www.rzeczyrozne.pl
e-mail: sklep@pracowniasynapsis.pl
Prezes: Wroniszewski Michał
tel. kontakt: (22) 736-28-00 do 02, 512-345-161

 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA (3 jednostki: Mroków, Nowa Wola, Zamienie)

OSP MROKÓW
adres: ul. Marii Świątkiewicz 2, 05-552 Mroków
Prezes: Sokołowski Marek
tel. kontakt: (22) 756-18-66

OSP NOWA WOLA
adres: ul. Ignacego Krasickiego 215, 05-500 Nowa Wola
e-mail: ospnowawola@wp.pl
Prezes: Klimczak Sławomir
tel. kontakt: (22) 756-73-10

OSP ZAMIENIE
adres: ul. Zakładowa 16, 05-515 Zamienie
adres www: www.zaminie.osp.org.pl
e-mail: zamienie@web.osp.org.pl
Prezes: Walczak Mieczysław
tel. kontakt: 728-873-165

 • KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W LESZNOWOLI

adres: ul. Szkolna - Świetlica przy Kaplicy w Lesznowoli

adres www: http://kgwlesznowola.pl/
Prezes: Piotrowicz Emilia
tel. kontakt: 503-773-829

 • KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W NOWEJ WOLI

adres: ul. Krasickiego 215 - Świetlica obok OSP, I piętro nad Sklepem 

Prezes: Zapaśnik Marianna
tel. kontakt: (22) 757-93-89

 •   AMAZONKI  POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

adres: ul. Osiedlowa 4, 05-515 Mysiadło
adres www:  strona w budowie
Prezes:  Małgorzata Kurtyka-Kozioł
tel. kontakt:  690-071-207

Zachęcamy do odwiedzenia strony z ciekawymi informacjami i poradami dla Amazonek: www.braamazonka.pl

 • POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH. OKRĘG MAZOWIECKI – Zarząd Koła w Piasecznie

adres: ul. Szkolna 6, 05-500 Piaseczno
adres www: http:// www.pzn-mazowsze.org.pl
e-mail: sekretariat@pzn-mazowsze.org.pl
Prezes: Krysztofik Kazimierz
tel. kontakt: (22) 756-70-27, 508-687-427

 • ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RP I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH – Zarząd Koła w Piasecznie

adres: ul. Szkolna 6, 05-500 Piaseczno
adres www: http://www.kombatantpolski.pl/
e-mail: biuro@kombatantpolski.pl
Prezes: Marczak Zdzisław
tel. kontakt: 518-395-404

 • ZARZĄD REJONOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW  W PIASECZNIE

adres: ul. Szkolna 6, 05-500 Piaseczno
e-mail: info@kucharski.pl
Prezes: Kucharska Honorata
tel. kontakt: (22) 756-70-27

 • POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW, KOŁO NR.2 W MROKOWIE

adres: ul. Marii Świątkiewicz 2, Mroków, 05-552 Jabłonowo
Prezes: Sokołowska Janina
tel. kontakt: (22) 756-11-98

 • STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW OSIEDLI MAGDALENKA I SĘKOCIN

adres: ul. Leśna 42, 05-506 Lesznowola
e-mail: smomis.magdalenka@gmail.com
Prezes: Soczówka Janusz
tel. kontakt: 696-985-317

 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI ŁAZY II I OKOLIC ZWANE „O KURCZĘ!”

adres: ul. Przyszłości 9/10, Łazy II, 05-552 Wólka Kosowska
adres www: www.okurcze.com
e-mail: pgrlazy@wp.pl
Prezes: Rudnicki Maciej
tel. kontakt: 509-487-986, 604-317-964

 • STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE „PRO BONO LINGUAE”

adres: ul. Różana 9, Nowa Iwiczna, 05-506 Lesznowola
e-mail: biuro@ probonolinguae.pl; sekretariat@internationalschool.pl
Prezes: Kułakowska Wioletta, Łysek Anna
tel. kontakt: (22) 894-42-00

 • UKS IWICZNA

adres: ul. Krasickiego 56, Nowa Iwiczna, 05-500 Piaseczno
adres www: www.uksiwiczna.pl
e-mail:  slawek.komendarczyk@gmail.com
Prezes:  Sławomir Komendarczyk
tel. kontakt: (22) 750-83-80

 • LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY (LUKS) – „SET” LESZNOWOLA

adres: ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
e-mail: setlesznowola@gmail.com
Prezes: Jowik Stefan
tel. kontakt: (22) 757-93-99

 • UKS LOLEK

adres: ul. Ks. Henryka Słojewskiego 1, Łazy, 05-552 Magdalenka
adres www: www.lolek.org.pl
e-mail: lolek@lolek.org.pl
Prezes: Florczak Jerzy
tel. kontakt: (22) 757-73-62

 • MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY (MUKS) - „KRÓTKA”

adres: ul. Krótka 11B, Mysiadło, 05-500 Piaseczno
adres www: www.krotka.eu
e-mail: asola@itbs.com.pl
Prezes: Sola-Manowska Agnieszka
tel. kontakt: 508-276-382

 • KLUB SPORTOWY „WALKA” KOSÓW

adres: ul. Karasia 40/1, 05-552 Wólka Kosowska
adres www: http://walkakosow.futbolowo.pl
e-mail: walka.kosow@gmail.com
Prezes: Sarnowski Cezary
tel. kontakt: (22) 756-11-77, 502-571-139

 • STOWARZYSZENIE SPORTOWE WIŚNIEWSKI KICKBOXING

adres: ul. Fabryczna 24A, Łoziska, 05-500 Piaseczno
adres www: www.ssw-kickboxing.pl
e-mail: wisniewskikick-boxing@wp.pl
Prezes: Wiśniewski Mieczysław
tel. kontakt: 607-264-906, 604-453-628

 • STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW SPORTU „INTER ZGORZAŁA”

adres: ul. Postępu 99a, Zgorzała, 05-500 Piaseczno
adres www: interzgorzala.futbolowo.pl
e-mail: interzgorzala@wp.pl
Prezes: Sitek Marcin, do kontaktu Zwierzchowski Mariusz
tel. kontakt: 501-106-673

 • STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW PIŁKI NOŻNEJ „FC LESZNOWOLA”

adres: ul. J. Krasickiego 176, Nowa Wola, 05-500 Piaseczno
adres www: www.fclesznowola.futbolowo.pl
e-mail: fclesznowola@wp.pl
Prezes: Boguta Kamil
tel. kontakt: 503-579-622

 • UKS „ORLĘTA MROKÓW”

adres: ul. Marii Świątkiewicz 2a, 05-552 Wólka Kosowska
e-mail: sekretariat@zspmrokow.pl
Prezes: Zborowski Stanisław
tel. kontakt: 602-458-257

 • STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ KLUB SPORTOWY - „MASTER FILM”

adres: ul. Jelenia 4, Wilcza Góra, 05-506 Lesznowola
adres www: www.masterfilm.pl
e-mail: office@masterfilm.pl
Prezes: Kowalski Rafał Maria, do kontaktów Orłowski Krzysztof
tel. kontakt: (22) 218-93-75, (22) 218-88-89, 604-634-752

 • Stowarzyszenie sportowe Przyjaciele Lolka i Klub sportowy Akademia Lolek

  adres: Al. Krakowska 202, Łazy, 05-552 Magdalenka
  adres www: www.facebook.com/AkademiaLolek,
 • e-mail: kontakt@akademialolek.pl
  Prezes: Agnieszka Morogow
  tel. kontakt: 604 499 226
   
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO LUB FIZYCZNIE –  „DOBRA WOLA”

adres: ul. Modrzewiowa 3, Nowa Iwiczna, 05-500 Piaseczno
adres www: www.dobrawola.org.pl
e-mail: jzal@poczta.onet.pl
Prezes: Zalewski Jacek
tel. kontakt: (22) 750-95-49, 602-748-816

 • KOŁO WĘDKARSKIE W ŁAZACH

adres: ul. Przyszłości 9/10, Łazy II, 05-552 Wólka Kosowska
e-mail: pgrlazy@wp.pl
Prezes: Rudnicki Maciej
tel. kontakt: 509-487-986, 604-317-964

 • KLUB WĘDKARSKI „MYSIADŁO”

adres: ul. Okrąg 9/16, 05-515 Mysiadło
e-mail: radny.kania@interia.eu
Prezes: Osiński Paweł Tomasz, do kontaktu Kania Marcin
tel. kontakt: 694 640 431

 • FUNDACJA BULLERBYN

adres: ul. Jasna 21b, 05-506 Wilcza Góra
adres www: www.bullerbyn.pl
e-mail: biuro@bullerbyn.pl
Prezes: Kłosińska Marianna
tel. kontakt: 517-216-734

 • DRUŻYNA HARCERSKA I ZUCHOWA PRZY ZSP W ŁAZACH

adres: ul. ks. H. Słojewskiego 1, 05-552 Łazy
e-mail: m.hinderer@zs-lazy.edu.pl, b.czeladko@zs-lazy.edu.pl
Kontakt: Hinderer Monika
tel. kontakt: (22) 757-73-62 (wew.111)

 • DRUŻYNA ZUCHOWA I HARCERSKA PRZY ZSP W MROKOWIE

adres: ul. Marii Świątkiewicz 2A, 05-552 Magdalenka
Kontakt: Zuchy: „Gromada Leśna” – Suchecka Ewelina, Wyrąbkiewicz-Stybińska Wiesława
Harcerze: „67 WDH” – Rokita Martyna, Stybińska-Jurek Beata
tel. kontakt: (22) 756-15-55

 • STOWARZYSZENIE HARCERSTWA KATOLICKIEGO "ZAWISZA" FEDERACJA SKAUTINGU EUROPEJSKIEGO 

adres: Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 7/9
strona internetowa: www.skauci-europy.pl, www.skauci.net
Przedstawiciel: Paweł Wronek
Tel.: 510 025 841

 • STOWARZYSZENIE „JARPER X RACING TEAM”

adres: ul. Karasia 23A, 05-552 Stachowo
adres www: www.xracingteam.pl
e-mail: biuro@xracingteam.pl, pawel.szymanski@xracingteam.pl
Prezes: Szymański Paweł
tel. kontakt: 501-004-926

 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ZAMIENIE

adres: ul. Główna 4/4, 02-800 Zamienie
Prezes: Walczak Mieczysław
tel. kontakt: 728-873-165

 • TOWARZYSTWO KULTURALNO-OŚWIATOWE „ŚWIETLICA WIEJSKA” W WÓLCE KOSOWSKIEJ

adres: ul. Nadrzeczna 23, 05-552 Wólka Kosowska
Prezes: Kazbieruk Adam
e-mail.: adamkazbieruk@gmail.com
tel. kontakt: 504-004-679

 • STOWARZYSZENIE MAGDALENKA CYCLING

Adres: 05-506 Magdalenka, ul. Leśna 52
Prezes: Paweł Kowalski
e-mail.: kowalski.p7803@wp.pl
strona internetowa: www.magdalenkacycling.pl

 • STOWARZYSZENIE  PRZYJACIÓŁ SZKOŁY W ŁAZACH

  Adres: 05-550 Łazy, ul. Ks. H. Słojewskiego 1
e-mail.: kontakt@przyjaciele-szkoly.pl
Prezes: Dariusz Milczarek
tel. 501 630 731

  Spis organizacji pozarządowych, dla których Starosta Piaseczyński prowadzi rejestr (w tym działających na terenie gminy Lesznowola) dostępny jest na stronie:
www.piaseczno.pl/649-48dd60f991f5d.htm

1% na OPP

Chcąc przekazać 1 % podatku organizacji pożytku publicznego podatnik musi wybrać ją z wykazu ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Wykaz ten znajduje się na stronie internetowej pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/
 

Pliki do pobrania: