Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy

    Mariola Uczkiewicz-Kampczyk

tel. wew. 101, e-mail: gmina@lesznowola.pl

ZADANIA SEKRETARZA GMINY

Sekretarz  Gminy    zapewnia sprawne  funkcjonowanie  Urzędu, warunki  jego    działania, a także organizując  pracę  w  urzędzie  zajmuje  się:

1. kierowaniem  pracą  podległych  mu  referatów  i  pracowników  urzędu oraz  nadzorowaniem pracy gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie powierzonych  kompetencji;
2. dokonywaniem okresowej oceny podległych pracowników;
3. prowadzeniem  spraw  związanych  ze  szkoleniami  i  doskonaleniem  zawodowym    pracowników;
4. opracowywaniem w porozumieniu z kierownikami referatów zakresu  czynności  dla    poszczególnych  stanowisk;
5.  nadzorowaniem  prowadzenia  ewidencji  aktów  prawnych;                                                                                                     
6.  organizowaniem  obsługi  prawnej  Rady  Gminy i Urzędu;
7.  nadzorowaniem  realizacji  uchwał  Rady  Gminy i zarządzeń Wójta;
8.  kontrolą  prawidłowego  wykonywania  przez  podległych pracowników  zadań    wynikających    z  zakresu  czynności;
9.  stanem  realizacji  zadań  wynikających  z  zaleceń  pokontrolnych;
10. realizacją  planów  zaopatrzenia  materiałowo  -  technicznego  na  cele administracji    oraz  konserwacją  sprzętu  i  urządzeń  biurowych;
11. kontrolą  prawidłowej  pracy  sekretariatu , kancelarii  i  archiwum  Urzędu;
12.  obsługą  transportową  Urzędu Gminy;
13.  nadzorowaniem  prowadzenia  spraw  BHP  i  zabezpieczenia  mienia,  a  ponadto:   
- nadzoruje jakość pracy Urzędu Gminy jako Pełnomocnik ds. Jakości,
- inicjuje  usprawnienia  zwłaszcza  w  zakresie  obsługi  interesantów,
- odpowiada  za  właściwe  przygotowanie  materiałów  pod  obrady  sesji,
- współdziała  z  organami  kontroli  zewnętrznej,
- zapewnia  obsługę  techniczno  biurową  narad  i  zebrań  organizowanych  przez Radę i Wójta,
- sprawuje  zarząd  administracyjno 
- gospodarczy  nad  budynkiem Urzędu,
- planuje  kapitalne  i  bieżące  remonty  tego  obiektu  oraz  współnadzoruje  ich wykonanie,
- przyjmuje  ustne  oświadczenie  ostatniej  woli  spadkodawcy,
- prowadzi  rejestr  skarg  i  wniosków,
- kontroluje dzienniki zmian treści informacji publicznej w BIP-ie.

NOTKA BIOGRAFICZNA

Mariola Uczkiewicz-Kampczyk jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także studia podyplomowe  z zakresu  Europejskiego Prawa Samorządowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania UW.

Na stanowisku  Sekretarza Gminy Lesznowla pracuje od 1998 roku.

Wyróżniona  odznaczeniami:

Odznaka "Za Zasługi dla ZKRP i BWP" - za skutecznośc w społecznym działaniu na rzecz ruchu kombatanckiego, Krzyż Czynu Zbrojnego -  za popularyzowanie pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski, Kombatanci Krzyż Pamiątkowy - za upowszechnianie chwalebnych czynów obrońców i wyzwolicieli Ojczyzny.