Ulgi podatkowe dla rolników

Ulgi podatkowe dla rolników

  W  przypadku niemożności wywiązania się z obowiązku podatkowego, w wyjątkowych sytuacjach, ustawa ordynacja podatkowa daje podatnikowi prawo wystąpienia do organu podatkowego z wnioskiem o pomoc w zakresie:

  • odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłatę podatku na raty,
  • odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
  • umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola
Referat Realizacji i Egzekucji Podatków,
parter pok. Nr 6
tel. bezpośredni 22 708 91 08
e-mail: podatki@lesznowola.pl
poniedziałek 9:30 - 17:30
wtorek – piątek 8:00 - 16:00

Wymagane dokumenty:

Podanie

  • Oświadczenie o dochodach  podatnika/podatników oraz  współmałżonka
  • Oświadczenie o poniesionych wydatkach podatnika/podatników oraz  współmałżonka
  • Oświadczenie o wielkości uzyskanej pomocy publicznej
  • inne dokumenty uzasadniające wniosek o zastosowanie ulgi

Opłaty :

Brak opłat

Termin załatwienia:

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

  Podstawa prawna :

  • Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.).
  • Ustawa  z dnia 30 kwietnia 2004 r.  o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 ze zm.).

 

Pliki do pobrania: