Ulgi w podatku od nieruchomości, rolnym oraz leśnym przedsiębiorcy

Ulgi w podatku od nieruchomości, rolnym oraz leśnym przedsiębiorcy

  W  przypadku niemożności wywiązania się z obowiązku podatkowego, w wyjątkowych sytuacjach, ustawa ordynacja podatkowa daje podatnikowi prawo wystąpienia do organu podatkowego z wnioskiem o pomoc w zakresie:

 • odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłatę podatku na raty,
 • odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
 • umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola
Referat Realizacji i Egzekucji Podatków,
parter pok. Nr 6
tel. bezpośredni 22 708 91 08
e-mail: podatki@lesznowola.pl
poniedziałek 9:30 - 17:30
wtorek – piątek 8:00 - 16:00

Wymagane dokumenty:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

 • Podanie
 • Oświadczenie o dochodach  podatnika/podatników oraz  współmałżonka
 • Oświadczenie o poniesionych wydatkach podatnika/podatników oraz  współmałżonka
 • Oświadczenie o wielkości uzyskanej pomocy publicznej
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Dokumenty księgowe przedstawiające sytuację przedsiębiorstwa w ciągu ostatnich trzech podatkowych  (kserokopie i oryginały do wglądu).
 • inne dokumenty uzasadniające wniosek o zastosowanie ulgi

Osoby prawne:

 • Podanie
 • Oświadczenie o wielkości uzyskanej pomocy publicznej
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc  de minimis
 • Dokumenty księgowe z ostatnich trzech lat obrotowych - Bilans oraz Rachunek zysków i strat (kserokopie z oryginałem do wglądu)
 • inne dokumenty uzasadniające wniosek o zastosowanie ulgi

Opłaty :

Brak opłat

Termin załatwienia:

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

  Podstawa prawna :

 • Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.).
 • Ustawa  z dnia 30 kwietnia 2004 r.  o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 ze zm.).

 

Pliki do pobrania: