Podatek rolny osoby prawne

Podatek rolny osoby prawne

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.).
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 r. ( Mon. Pol. z 2014 r., poz. 935 )
 • Uchwała Nr 625/XLVII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 11131)
 • Uchwała Nr 426/XXXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 13111)

 

Terminy płatności tego podatku przypadają:

 • I rata 15 marca roku podatkowego
 • II rata 15 maja roku podatkowego
 • III rata 15 września roku podatkowego
 • IV rata 15 listopada roku podatkowego.

 

Miejsce załatwienia sprawy:
Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60,
Referat Realizacji i Egzekucji Podatków,
parter pok. Nr 8,
tel. bezpośredni 22 757-92-30
poniedziałek 9:30 - 17:30
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Wymagane dokumenty :

 • Deklaracja na podatek rolny (druki do pobrania w kancelarii urzędu, w referacie pok. Nr 8, na stronie internetowej urzędu /www.lesznowola.pl/).
 • Akt notarialny.
 • Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (kserokopie z oryginałem do wglądu)

 

Czas załatwienia sprawy:
Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Sposób załatwienia sprawy:

 • Złożenie deklaracji na podatek rolny,
 • Wpłacenie obliczonego w deklaracji podatku,
 • Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w przypadku, gdy podatnik nie zapłaci w całości lub w części podatku, nie złoży deklaracji albo gdy wysokość zobowiązania jest inna niż wykazana przez podatnika w deklaracji.

 

Opłaty:
Opłat nie pobiera się.

Dodatkowe informacje:
Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:
- składać w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
- odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

 

Pliki do pobrania: