Podatek rolny osoby fizyczne

Podatek rolny osoby fizyczne

Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity : Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.).
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015r. ( Mon. Pol. 2014, poz. 935 )
 • Uchwała Nr 625/XLVII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 11131)
 • Uchwała Nr 426/XXXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 1311)

Terminy płatności tego podatku przypadają:

 • I rata 15 marca roku podatkowego
 • II rata 15 maja roku podatkowego
 • III rata 15 września roku podatkowego
 • IV rata 15 listopada roku podatkowego.

Miejsce załatwienia sprawy :
Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60,
Referat Realizacji i Egzekucji Podatków,
parter pok. nr 8
tel. bezpośredni 22 708 92 15; 708 92 30
poniedziałek 930 - 1730
wtorek – piątek 800 - 1600

Wymagane dokumenty :

 • Informacja na podatek rolny (druki do pobrania w kancelarii urzędu, w referacie pok. Nr 8, na stronie internetowej urzędu/ www.lesznowola.pl/).
 • W przypadku wydzierżawienia gruntów umowę dzierżawy.
 • Zaświadczenie o posiadaniu gruntów na terenie innej gminy (kserokopie z oryginałem do wglądu).

Czas załatwienia sprawy :
Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji.

Opłaty :
Opłat nie pobiera się.

Dodatkowe informacje :
Osoby fizyczne obowiązane są do składania organowi podatkowemu informacje o gruntach na formularzu IR-1 w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego ( kupno, sprzedaż gruntów o charakterze rolnym ) lub w przypadku, gdy w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza.
 

 

Pliki do pobrania: