Podatek leśny osoby prawne

Podatek leśny osoby prawne

Podstawa prawna :

  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013r. , poz. 465).
  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczanej według sredniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. ( Mon. Pol. 2012 poz. 828).
  • Uchwała Nr 426/XXXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 13111)

Miejsce załatwienia sprawy :
Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60,
Referat Realizacji i Egzekucji Podatków,
parter pok. Nr 6
tel. bezpośredni 22 757-91-08
poniedziałek 930 - 1730
wtorek – piątek 800 - 1600

Wymagane dokumenty :

  • Deklaracja na podatek leśny.
  • Kserokopia aktu notarialnego.
  • Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego – kserokopia.

Sposób załatwienia sprawy :
Złożenie deklaracji na podatek leśny,
Wpłacenie obliczonego w deklaracji podatku,
Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w przypadku, gdy podatnik nie zapłaci w całości lub w części podatku, nie złoży deklaracji albo gdy wysokość zobowiązania jest inna niż wykazana przez podatnika w deklaracji.

Termin załatwienia :
Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Opłaty :
Opłat nie pobiera się.

Dodatkowe informacje:
Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane:

  • składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
  • odpowiednio skorygować deklaracje, jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.
     

 

Pliki do pobrania: