Podatek leśny osoby fizyczne

Podatek leśny osoby fizyczne

Podstawa prawna :

  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.465).
  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. ( Mon. Pol. 2014 poz. ).
  • Uchwała Nr 426/XXXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 13111)

Miejsce załatwienia sprawy:

Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60,
Referat Realizacji i Egzekucji Podatków,
pok. Nr 6,
Tel. bezpośredni 22 708 92 15, 22 708 91 08
poniedziałek 9:30 - 17:30
wtorek – piątek 8:00 - 16:00

Wymagane dokumenty:

  • Informacja o lasach (druki do pobrania w kancelarii urzędu, referacie pok. Nr 6, na stronie internetowej urzędu / www.lesznowola.pl/).

Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji.

Termin załatwienia :
Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Opłaty :
Opłat nie pobiera się.

Dodatkowe informacje:
Osoby fizyczne obowiązane są do składania organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu informacje o lasach w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego ( kupno, sprzedaż gruntów o charakterze leśnym ) oraz w przypadku gdy las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna.

 

 

 

Pliki do pobrania: