Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Podstawa prawna :

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 849).
  • Uchwała Nr 623/XLVII/2014 Rady Gminy Lesznowola dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r., poz. 11129)
  • Uchwała Nr 425/XXXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2013r. poz. 12783)
  • Uchwała Nr 426/XXXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 13111)

Terminy płatności tego podatku przypadają na:

  • I rata 15 marca roku podatkowego
  • II rata 15 maja roku podatkowego
  • III rata 15 września roku podatkowego
  • IV rata 15 listopada roku podatkowego.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola
Referat Realizacji i Egzekucji Podatków,
parter pok. Nr 8
tel. bezpośredni 22 708 92 15,
poniedziałek 9:30 - 17:30
wtorek – piątek 8:00 - 16:00

Wymagane dokumenty :

  • Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (druki do pobrania w kancelarii urzędu, w referacie pok. Nr 8, na stronie internetowej urzędu/ www.lesznowola.pl/).
  • Inne dokumenty niezbędne do ustalenia podstawy opodatkowania np.: umowa najmu, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, pozwolenie na użytkowanie ( kserokopie z oryginałem do wglądu ).

Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji.

Czas załatwienia sprawy:
Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty:
Opłat nie pobiera się.

Dodatkowe informacje:
Osoby fizyczne obowiązane są do składania organowi podatkowemu informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub jeżeli zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części.

 

Pliki do pobrania: