Podatek od środków transportowych osoby fizyczne i prawne

Podatek od środków transportowych osoby fizyczne i prawne

Podstawa prawna :

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 849 ze zm.).
  • Uchwała Nr 624/XLVII/2014 Rady Gminy Lesznowola dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014r., poz. 11130)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych ( Dz. U. Nr 293, poz. 1731 )

Terminy płatności tego podatku przypadają na:

  • I rata 15 lutego roku podatkowego
  • II rata 15 września roku podatkowego

Miejsce załatwienia sprawy :
Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60,
Referat Realizacji i Egzekucji Podatków,
pok. Nr 8,
Tel. bezpośredni 22 708 92 30,
poniedziałek 9:30 - 17:30
wtorek – piątek 8:00 - 16:00

Wymagane dokumenty :

  • Umowa kupna – sprzedaży.
  • Deklaracja DT-1, DT-1A (druki do pobrania w kancelarii urzędu, w referacie pok. Nr 8 lub na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl/).

Termin załatwienia :
Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno
nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Opłaty :
Opłat nie pobiera się.

Dodatkowe informacje:
Podatnicy podatku od środków transportowych są obowiązani składać w terminie do 15 lutego deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od zaistnienia tych okoliczności.
Właściciel pojazdu podlegającego opodatkowaniu nie otrzymuje decyzji o wysokości podatku od środków transportowych.


 

 

 

 

Pliki do pobrania: