Windykacja czynszów

Windykacja czynszów

  Podstawa prawna:

  • Uchwała Nr 562/XLII/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lesznowola i jej jednostkom podległym.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola, ul. G.R.N. 60,  Referat Realizacji Budżetu, pok. Nr 10, tel. 22 757 93 40 w. 117

Sposób załatwienia sprawy:

Wezwanie do zapłaty
Wezwanie ostateczne do zapłaty należności z zakreślonym terminem i pouczeniem, że sprawa zostanie skierowana na drogę sądową
Wezwanie przesądowe do zapłaty
W razie nie dokonania zapłaty wszczyna się postępowanie sądowe o zapłatę należności.

Czas załatwienia sprawy:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z ustawy

Inne informacje:

Wybór restrykcji wobec dłużników będzie dokonany po indywidualnym rozpatrzeniu sytuacji materialnej dłużnika.