Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. Nr 147 poz. 1231z późniejszymi zmianami)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola,
Referat Spraw Obywatelskich i Ewidencyjnych,
I piętro, pokój 110,
tel. 22 757 93 40 (41, 42) wew. 220,
tel. bezpośredni 22 708 92 20
poniedziałek godz. 9:30 - 17:30,
wtorek-piątek godz. 8:00 –16:00,

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji- zezwolenie

Wymagane dokumenty:

Wniosek - dostępny w kancelarii urzędu, w referacie pokój 110,
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców , dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży, pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Opłaty:

525 zł - na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo
525 zł – na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5%do 18% alkoholu ( z wyjątkiem
piwa)
2.100 zł - na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu .

Czas załatwiania sprawy:

Do jednego miesiąca.

Inne informacje:

Zezwolenie wydaje się do spożycia oddzielnie w miejscu lub poza miejscem sprzedaży na następujące rodzaje napojów alkoholowych :
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
- powyżej 4,5 do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
- powyżej 18% zawartości alkoholu.
 

Pliki do pobrania: