Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy-cudzoziemcy

Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy-cudzoziemcy

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dn. 10 04 1974 r. (Dz.U.Nr.139 poz. 993, tekst jednolity z 2006r.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 20012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych( Dz.U.2012.1475)


Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola,
Referat Spraw Obywatelskich i Ewidencyjnych,
I piętro pokój, 106
tel. 22 757 93 40 ( 41, 42 ), wew. 219
tel. bezpośredni. 22 708 92 219
poniedziałek 9:30 – 17:30
wtorek-piątek 8:00 – 16:00


Wymagane dokumenty:

  • Ustne zgłoszenie pobytu czasowego/podanie adresu zamieszkania, zamierzony czas pobytu, dokument stwierdzający tożsamość z fotografią, ( dowód osobisty, paszport)
  • wiza
  • umowa najmu lub właściciel z dokumentem potwierdzającym własność
  • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca
  • karta pobytu
  • zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się
  • decyzja o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub nadanie uchodźcy w RP

Opłaty:

Nie pobiera się opłat


Czas załatwiania sprawy:

W dniu stawienia się strony


Inne informacje:

Do dokonania zameldowania konieczna jest obecność właściciela lokalu

 

Pliki do pobrania: