Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dn. 10 04 1974 r. (Dz.U.Nr.139 poz. 993, tekst jednolity z 2006r.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 20012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych( Dz.U.2012.1475)

Miejsce załatwiania sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola,
Referat Spraw Obywatelskich i Ewidencyjnych,
I piętro, pokój 106,
tel. 22 757 93 40 ( 41, 42 ), wew. 219
tel. bezpośredni. 22 708 92 219
poniedziałek 9:30 – 17:30
wtorek-piątek 8:00 – 16:00

Wymagane dokumenty:

Wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu czasowego powyżej 3 miesięcy”
Wniosek – dostępny w kancelarii urzędu, w referacie pokój 106,
Paszport osoby meldującej się, aktualna wiza, karta pobytu lub decyzja wojewody

Opłaty:

Nie pobiera się opłat

Czas załatwiania sprawy:

W dniu stawienia się
Inne informacje:
Do dokonania zameldowania konieczna jest obecność właściciela lokalu i cudzoziemca gdy zameldowanie na pobyt ponad trzy miesiące