Zgłoszenie zgonu

Zgłoszenie zgonu

Podstawa prawna:

  • Art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2014 r., Poz. 1628 ze zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, ul. GRN 60 05-506 Lesznowola, pokój nr 1 . tel. 22-70-89-122
USC pracuje: w poniedziałek w godzinach 9:30 - 17:30, od wtorku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
Zgłoszenia zgonu dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok.

Termin i sposób załatwienia:
Zgłoszenie zgonu dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują zgłaszający zgon i kierownik USC
Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest z urzędu odpis skrócony aktu zgonu.

Wymagane dokumenty:
1. Karta zgonu wystawiona przez lekarza oraz dowód osobisty osoby zmarłej.
2. Osoba zgłaszająca zgon winna posiadać aktualny dowód osobisty lub paszport.
3. Zgon należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Opłaty:
Sporządzenie aktu zgonu jest wolne od opłat.

Inne informacje:
Obowiązek zgłoszenia zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego ciąży w kolejności na następujących osobach:
• małżonku lub dzieciach zmarłego,
• najbliższych krewnych lub powinowatych,
• osobach, które zamieszkiwały w lokalu, w którym nastąpił zgon,
• osobach, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
• administratorze domu.
Pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu udzielone dla pracownika zakładu pogrzebowego winno mieć formę pisemną. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.