Nadanie nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu

Nadanie nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu

Podstawa prawna:

  • Art. 69 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.),- Art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.).

Wymagane dokumenty:
• Dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty)
• Wniosek o przyjęcie oświadczenia
• Ustne oświadczenie złożone do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego przez: matkę dziecka i jej męża lub ojca dziecka i jego żonę
Jeżeli wnioskodawcy posiadają:
• odpis skrócony aktu małżeństwa, które zostało zawarte poza Lesznowolą
• odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, które urodziło się poza Lesznowola - prosimy o ich zabranie.
Od 1 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którą do załatwienia spraw nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego, bowiem urzędy stanu cywilnego pozyskują je we własnym zakresie. Powyższe wydłuży jednak załatwianie sprawy. Osoby, które posiadają odpisy aktów stanu cywilnego, niezbędne do załatwienia spraw, mogą je więc dołączyć do wniosków, co przyspieszy ich realizację.
Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat niezbędna jest również jego zgoda, wyrażona osobiście. Tożsamość dziecka winna być potwierdzona dokumentem ze zdjęciem.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego, ul. GRN 60 05-506 Lesznowola tel.22-70-89-122 pokój nr 1 .
USC pracuje: w poniedziałek w godzinach 9:30 - 17:30, od wtorku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
Opłaty skarbowej nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia:
Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.
Jeżeli dziecko urodziło się poza Lesznowolą a rodzice dziecka nie dysponują odpisem jego aktu urodzenia, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po uzyskaniu z właściwego urzędu stanu cywilnego tego dokumentu.
Jeżeli rodzice zawarli małżeństwo poza Lesznowolą i nie dysponują odpisem aktu małżeństwa, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po uzyskaniu z właściwego urzędu stanu cywilnego tego dokumentu.