Zgłoszenie urodzenia dziecka

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Podstawa prawna:

  • Art. 52-62 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2014 r., Poz. 1628 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, ul. GRN 60 05-506 Lesznowola, pokój nr 1 . tel. 22-70-89-122
USC pracuje: w poniedziałek w godzinach 9:30 - 17:30, od wtorku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
Zgłoszenie urodzenia dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka.

Wymagane dokumenty:
Podstawą sporządzenia aktu urodzenia jest karta urodzenia lub karta martwego urodzenia przekazane przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.
Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a gdy dziecko urodziło się martwe - w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, przedkładając jednocześnie dowód osobisty lub paszport osoby zgłaszającej urodzenie - do wglądu;
Od 01 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, zmieniająca zasady działania urzędów stanu cywilnego. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o dostarczanie, dokumentów nie wymaganych obecnie przepisami prawa, których posiadanie ułatwi dokonanie czynności.
Jeżeli posiadacie Państwo:
- odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli związek małżeński zawarty został poza Lesznowolą) - przy zgłoszeniu urodzenia dziecka z małżeństwa,
- odpis skrócony aktu urodzenia matki (jeżeli matka dziecka urodziła się poza Lesznowolą) - gdy stan cywilny matki dziecka to panna,
- odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli związek małżeński zawarty został poza Lesznowolą) z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa lub orzeczonej separacji - gdy stan cywilny matki dziecka to rozwiedziona lub pozostająca w separacji, bądź sentencję prawomocnego wyroku rozwodowego lub orzeczonej separacji,
- odpis skrócony aktu małżeństwa i skrócony odpis aktu zgonu męża (jeżeli zdarzenia te miały miejsce poza Lesznowolą) - gdy stan cywilny matki dziecka to wdowa
to prosimy o zabranie tych dokumentów do urzędu, ponieważ umożliwi to skrócenie czasu załatwiania Państwa sprawy.

Termin i sposób załatwienia:
Sporządzenie aktu urodzenia dziecka następuje niezwłocznie.
Po sporządzeniu aktu urodzenia wydawany jest odpis skrócony aktu urodzenia.

Opłaty:
Sporządzenie aktu urodzenia jest wolne od opłat.

Inne informacje:
Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są w kolejności:
• matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
• matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
• w pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki,
• zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika - pełnomocnik musi przedłożyć swój dowód osobisty oraz pisemne upoważnienie od rodziców dziecka ze wskazaniem imienia/imion, jakie swemu dziecku nadają. Matka niezamężna powinna ponadto wskazać imię ojca dziecka.
Numer PESEL będzie można otrzymać po dokonaniu zgłoszenia urodzenia.