Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Podstawa prawna:

  • Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 788),
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2014 r., Poz. 1628 ze zm.)

Wymagane dokumenty:
• Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
• Wniosek o przyjęcie oświadczenia
• Prawomocny wyrok Sądu o rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa
• Ustne oświadczenie złożone do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
Oświadczenie można złożyć w ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, ul. GRN 60, 05-506 Lesznowola, pokój nr 1 . tel. 22-70-89-122
USC pracuje: w poniedziałek w godzinach 9:30 - 17:30, od wtorku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

Opłaty:
Od czynności urzędowej pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 11 zł.
Opłatę można zapłacić w kasie urzędu lub na konto Urzędu Gminy w Lesznowoli w Banku Spółdzielczym w Lesznowoli: 55 8022 0000 0000 0257 2000 0018

Kasa urzędu jest czynna: w poniedziałek w godzinach 9:30 – 16:00, od wtorku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.
Opłatę wnosi się dopiero po złożeniu wniosku..

Termin i sposób załatwienia:
Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

Inne informacje:
Oświadczenie można złożyć przed dowolnie wybranym kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.