Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym

Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2014r. poz. 518 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lesznowola ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05 – 506 Lesznowola ,Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
parter, pokój nr 21
tel. 22 757-94-19, 22 708 91 19
poniedziałek. 9:30- 17:30,
wtorek – piątek 8:00 - 16:00

Sposób załatwienia sprawy:
Uchwała Rady Gminy o zbyciu lokali
Operat szacunkowy określający wartość rynkową lokali i nieruchomości gruntowej.
Wykaz nieruchomości lokalowych do zbycia
Zawiadomienie najemcy o sprzedaży lokalu mieszkalnego i przysługującego pierwszeństwa w jego nabyciu.
Oświadczenie o woli skorzystania z pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego.
Protokół uzgodnień.
Umowa kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek pisemny .
  • Wniosek o sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy.
  • Umowa najmu lokalu mieszkalnego zawarta na czas nieokreślony.
  • W przypadku zmiany stanu cywilnego najemcy w działce w trakcie trwania umowy najmu lokalu mieszkalnego dokumenty potwierdzające aktualny stan cywilny najemcy.
  • Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego.

Opłaty:
Czynności zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 ze zm.).

Czas załatwienia sprawy:
Do 3 miesięcy.