Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

 

Podstawa prawna:

  • Art. 59 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  /Dz.U z 2012r. poz.647 ze zm./

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola
Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
pierwsze piętro, pokój nr 112
tel. bezpośredni 22 708 92 81
poniedziałek 9 30 - 17 30
wtorek-piątek 8 00 - 16 00

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji, którą wnioskodawca odbiera osobiście lub przez pełnomocnika po upływie terminu rozpatrzenia sprawy lub po telefonicznym powiadomieniu.

Wymagane dokumenty:

Wniosek – druk do pobrania w kancelarii urzędu, w referacie pok. nr 112 lub na stronie internetowej urzędu /www.lesznowola.pl/.
Wniosek powinien zawierać:
- wskazanie miejscowości oraz numeru ewidencyjnego działek objętych wnioskiem,
Do wniosku należy dołączyć:
- kopię mapy zasadniczej (lub w przypadku jej braku, kopię mapy katastralnej, przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000,
a stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000) z określeniem granic terenu objętego wnioskiem;
- charakterystykę inwestycji, obejmującą: 1.określenie zaopatrzenia na: wodę, energię elektryczną, czynnik ogrzewania,
odprowadzenie ścieków (potwierdzone stanowiskami właścicieli mediów).
2.określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki
zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych
obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej; przeznaczenie
obiektu , powierzchnia zabudowy .
3.określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku
braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na
środowiska, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
Wniosek należy złożyć w kancelarii urzędu.
4. W przypadku inwestycji zaliczonej do przedsięwzięć mogących (zawsze/potencjalnie) oddziaływać na środowisko do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dołącza się ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Opłaty:


Zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 ze zm) opłata skarbowa wynosi 107 zł.
Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
Opłatę skarbową należy uiścić z chwilą złożenia wniosku w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na konto nr: 55 8022 0000 0000 0257 2000 0018. Potwierdzenie dokonania wpłaty należy dołączyć do wniosku.
W przypadku kiedy wnioskodawca działa przez pełnomocnika należy załączyć do wniosku pełnomocnictwo; w przypadku kiedy wnioskodawcą jest osoba prawna należy załączyć do wniosku potwierdzający upoważnienie osób fizycznych do wystąpienia w imieniu osoby prawnej (opłata skarbowa 17zł. – za złożenie pełnomocnictwa).

Kasa czynna:

poniedziałek od 9 30 do 16 30
wtorek-piątek od 8 00 do 15 00


Czas załatwienia sprawy:

Miesiąc + uzgodnienia zewnętrzne.

Dodatkowe informacje:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 za pośrednictwem Wójta Gminy. Odwołanie należy składać w kancelarii urzędu.
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest niezbędne dla nieruchomości położonej na obszarze, na którym brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

 

Pliki do pobrania: