Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Podstawa prawna:

  • Art.217 § 2 i art. 218 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 4 ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409)

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola
Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
pierwsze piętro, pokój nr 112
tel. bezpośredni 22 708 92 03; 22 708 92 81; 22 708 91 30; 22 708 92 02
poniedziałek 9 30 - 17 30
wtorek-piątek 8 00 - 16 00

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wymagane dokumenty:

Wniosek - druk do pobrania w kancelarii urzędu, w referacie pok. nr 112 lub na stronie internetowej urzędu /www.lesznowola. waw.pl/ ze wskazaniem miejscowości oraz numeru ewidencyjnego działek objętych wnioskiem.
Wniosek należy złożyć w kancelarii urzędu wnosząc opłatę skarbową zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (Dz.U. Nr 225 poz. 1635 ze zm).

Opłaty:

Opłatę uiszcza się w kasie urzędu lub na konto urzędu: 55 8022 0000 0000 0257 2000 0018.
Opłata skarbowa wynosi: 17 zł.
Kasa czynna:
poniedziałek od 9 30 do 16 30
wtorek-piątek od 8 00 do 15 00

Czas załatwienia sprawy:

Nie dłużej niż tydzień.


Dodatkowe informacje:

Każdy (nie tylko właściciel) może otrzymać zaświadczenie na wskazaną działkę.
W przypadku kiedy wnioskodawca działa przez pełnomocnika należy załączyć do wniosku pełnomocnictwo;
W przypadku kiedy wnioskodawcą jest osoba prawna należy załączyć do wniosku dokument potwierdzający upoważnienie osób fizycznych do wystąpienia w imieniu osoby prawnej (opłata 17 zł – za złożenie pełnomocnictwa)

 

 

 

 

Pliki do pobrania: