Wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna:

  • Art.30 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2012r. poz. 647 z późn.zm./

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola
Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
pierwsze piętro, pokój nr 112
tel. bezpośredni 22 708 92 03, 22 708 92 81, 22 708 92 02, 22 708 91 30
poniedziałek 930 - 17 30
wtorek-piątek 800 - 16 00

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wymagane dokumenty:

Wniosek - druk do pobrania w kancelarii urzędu, w referacie pok. nr 112 lub na stronie internetowej urzędu /www.lesznowola.pl/ ze wskazaniem miejscowości oraz numeru ewidencyjnego działek objętych wnioskiem.
Wniosek należy złożyć w kancelarii urzędu wnosząc opłatę skarbową zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (Dz.U. Nr 225 poz. 1635 ze zm).

Opłaty:

Opłatę uiszcza się w kasie urzędu lub na konto urzędu: 55 8022 0000 0000 0257 2000 0018.
Opłata skarbowa wynosi:
- opłata za wypis – do 5 stron – 30 zł, powyżej 5 stron – 50 zł
- opłata za wyrys – 20 zł (za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4).
Kasa czynna:
poniedziałek od 930 do 16 30
wtorek-piątek od 800 do 15 00

Czas załatwienia sprawy:

Nie dłużej niż 2 tygodnie.


Dodatkowe informacje:

Każdy (nie tylko właściciel) może otrzymać wypis i wyrys na wskazaną działkę.
W przypadku kiedy wnioskodawca działa przez pełnomocnika należy załączyć do wniosku pełnomocnictwo;
W przypadku kiedy wnioskodawcą jest osoba prawna należy załączyć do wniosku dokument potwierdzający upoważnienie osób fizycznych do wystąpienia w imieniu osoby prawnej (opłata 17 zł – za złożenie pełnomocnictwa)

 

 

Pliki do pobrania: