Podatek od nieruchomości osoby prawne

Podatek od nieruchomości osoby prawne

Podstawa prawna :

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 849 ze zm.).
  • Uchwała Nr 623/XLVII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r., poz.11129)
  • Uchwała Nr 425/XXXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości ((Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r., poz. 12783)
  • Uchwała Nr 426/XXXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 13111)

Terminy płatności rat:

I rata do 31 stycznia roku podatkowego
II-XII raty do 15 dnia pozostałych miesięcy roku podatkowego

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola
Referat Realizacji i Egzekucji Podatków,
parter pok. Nr 8
tel. bezpośredni 22 708 91 08
poniedziałek 9:30 - 17:30
wtorek – piątek 8;00 - 16:00

Wymagane dokumenty :

  • Deklaracja na podatek od nieruchomości (druki do pobrania w kancelarii urzędu, w referacie pok. Nr 6, na stronie internetowej urzędu/www.lesznowola.pl/).
  • Akt notarialny, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (kserokopie z oryginałem do wglądu)

Sposób załatwienia sprawy :
Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości,
Wpłacenie obliczonego w deklaracji podatku,
Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w przypadku, gdy podatnik nie zapłaci w całości lub w części podatku, nie złoży deklaracji albo gdy wysokość zobowiązania jest inna niż wykazana przez podatnika w deklaracji.

Czas załatwienia sprawy:
Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty:
Opłat nie pobiera się.

Dodatkowe informacje:
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane

  • składać w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu
  • w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
  • odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

 

 

Pliki do pobrania: