Ulgi w podatku od nieruchomości, rolnym oraz leśnym osoby fizyczne

Ulgi w podatku od nieruchomości, rolnym oraz leśnym osoby fizyczne

W przypadku niemożności wywiązania się z obowiązku podatkowego, w wyjątkowych sytuacjach, ustawa ordynacja podatkowa daje podatnikowi prawo wystąpienia do organu podatkowego z wnioskiem o pomoc w zakresie:

  • odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłatę podatku na raty,
  • odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
  • umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola
Referat Realizacji i Egzekucji Podatków,
parter pok. Nr 6
tel. bezpośredni 22 708 91 08
e-mail: podatki@lesznowola.pl
poniedziałek 9:30 - 17:30
wtorek – piątek 8:00 - 16:00

Wymagane dokumenty:

Podanie wraz z załącznikami, Oświadczenie o dochodach, Oświadczenie o poniesionych wydatkach, zaświadczenie o wysokości dochodów podatnika/podatników, współmałżonka oraz inne dokumenty uzasadniające wniosek o zastosowanie ulgi (kserokopie i oryginały do wglądu).

Opłaty :

Brak opłat

Termin załatwienia:

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

  Podstawa prawna :

  • Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.).

 

Pliki do pobrania: