Alany, Damiana, Liwii

Ranking Profesora Sobczaka

Ranking Profesora Sobczaka

23 października br. poznaliśmy wyniki Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego, opracowywanego każdego roku przez prof. Eugeniusz Sobczak z Politechniki Warszawskiej wraz z zespołem.

 

 

 

Bezpłatne USG dla Rolników

Bezpłatne USG dla Rolników

30 października zapraszamy lesznowolskich rolników na bezpłatne badania USG w ramach KRUS. Konieczna wcześniejsza rejestracja - ilość miejsc ograniczona!

 

 

VIP Samorządu dla Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik

VIP Samorządu dla Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik

Wójt Gminy Lesznowola otrzymała prestiżową nagrodę VIP Samorządu 2015, dedykowaną  najbardziej wyróżniającym się samorządowcom w kraju. Nagrody przyznawała Redakcja Magazynu VIP, a laureaci odbierali je podczas uroczystej Gali w Warszawie..

 

 

 

Uwaga Wyborcy - zmiana czasu

Uwaga Wyborcy - zmiana czasu

Wybory 25 października 2015 do Sejmu RP i do Senatu RP.

 

W deszczu - biegiem po dynię

W deszczu - biegiem po dynię

Lesznowolskie Święto Dyni i Bieg po Dynię, to dwie imprezy, które odbyły się w ubiegłą sobotę w Lesznowoli. Mimo niesprzyjającej pogody uczestnicy dopisali, a zwycięzcy biegu z poszczególnych kategorii opuścili Lesznowolę z uśmiechami na ustach i dyniami w dłoniach.

 

 

Wójt Lesznowoli Gościem honorowym IV Polish Businesswoman Congress

Wójt Lesznowoli Gościem honorowym IV Polish Businesswoman Congress

W dniach 16-17 października w Warszawie odbyło dwudniowe seminarium dla przedsiębiorczych kobiet - Polish Businesswoman Congress. Gościem honorowym wydarzenia były panie: otwierająca kongres Prezydent m.st. Warszawy – Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz Maria Jolanta Batycka-Wąsik, która powitała gości kongresu.

 

Aktualności

OGŁOSZENIE

Lesznowola, dnia 01.04.2010r.

RUP/II/7321-1-71/8/10

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy

Na podstawie art. 17 pkt 10i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 39 ust. 1  w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227z późn. zm.)oraz uchwały Rady Gminy Lesznowola nr 213/XVI/2008 z dnia 30.04.2008r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy, obejmującego obszar skrzyżowania ul. Łączności z ul. Perłową, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19.04.2010r. do 21.05.2010r. w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola w godz. od  8.30 do 15. 30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14.05.2010r. w siedzibie Urzędu Gminy o godz. 12 00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać na piśmie do  Wójta Gminy Lesznowola z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.06.2010r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 4, art. 40 i art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą wnosić uwagi do sporządzonej prognozy oddziaływania na środowisko, w nieprzekraczalnym terminiedo dnia 11.06.2010r. Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Lesznowola, ul. G.R.N. 60 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: gmina@lesznowola.waw.pl

WÓJT GMINY LESZNOWOLA

mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

01.04.2010 Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Lesznowola, ul. GRN 60, 05-506 Lesznowola, tel.757-94-19,

fax 757-92-70-, ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego, usytuowanego w budynku wielorodzinnym znajdującym się na nieruchomości , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/169, położonej w obrębie Mysiadło, gmina Lesznowola

- samodzielny lokal mieszkalny nr 41 o pow. 33,20 m2/> 

wraz z udziałem 332/131674 we współwłasności  nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę gruntu nr 1/169 o pow.0.3606 ha,  oraz w częściach wspólnych budynku

Cena wywoławcza  - 188 000 PLN

( słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy  złotych)

Wadium - 18 000 PLN

( słownie; osiemnaście tysięcy złotych)

         Ceną sprzedaży wyżej wymienionej  nieruchomości jest cena uzyskana w przetargu ustnym nieograniczonym, do której zostanie doliczony podatek VAT wg.stawki 7%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54, poz.535 ze zm.)

Wadium na sprzedaż w/w działki , należy wpłacać  na konto Gminy Lesznowola-  Lesznowola Sumy Depozytowe, B.S.Lesznowola  Nr 82 8022 0000 0000 0257 2000 0017 -  do dnia 26 kwietnia 2010r.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w działki, zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola w dniu 29 kwietnia 2010r. o godz.10.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  do dnia 26 kwietnia 2010r.

UWAGA : W razie uchylenia się od zawarcia  umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przetargu można uzyskać  w Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami , tel. 757 - 94 - 19 , pok. nr 21 w godz. 8.00 - 16.00. 

18.03.2010 Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM OGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM OGRANICZONYM

Wójt Gminy Lesznowola, ul. GRN 60, 05-506 Lesznowola, tel.757-94-19,                fax 757-92-70, ogłasza pierwszy przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lesznowola, oznaczonej w ewidencji gruntów, położonej w obrębie Zakłady Zamienie, gmina Lesznowola:

- nr 37 o pow.1.4968 ha - uregulowana w księdze wieczystej Nr WA5M/00334181/4, przeznaczona pod usługi zdrowia - budowa szpitala.

Cena wywoławcza działki nr 37 -  5 000 000 PLN

( słownie: pięć milionów złotych)

Wadium w wysokości - 500 000 PLN

(słownie: pięćset tysięcy złotych)

Zorganizowanie przetargu pisemnego ograniczonego z przeznaczeniem na budowę szpitala podyktowane jest potrzebą sprzedaży przedmiotowej działki w celu zapewnienia mieszkańcom gminy Lesznowola pełnej realizacji świadczeń zdrowotnych.

WARUNKI PRZETARGU

W przetargu mogą uczestniczyć podmioty świadczące usługi medyczne w sektorze publicznym i niepublicznym.

Oferta powinna zawierać:

1)     imię nazwisko i adres oferenta  lub nazwę firmy oraz jej siedzibę,

2)     datę sporządzenia oferty,

3)     oświadczenie oferenta , że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

4)     oferowaną cenę ,

5)     koncepcję architektoniczno- budowlaną obiektu z biznes planem przedsięwzięcia zapewniającym realizację świadczeń zdrowotnych, w szczególności podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistyki, diagnostyki obrazowej, medycyny pracy, usług w zakresie lecznictwa zamkniętego o profilu zabiegowym i usług w zakresie położnictwa w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej oraz harmonogramem jego realizacji,  

6)     proponowany sposób i termin realizacji wraz z projektem zagospodarowania przedmiotowej działki zgodnie ze szczegółowymi  ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonany na aktualnej kopii mapy zasadniczej,

7)     aktualny wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej,

8)     aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed wyznaczonym terminem złożenia ofert,

9)     odpis z krajowego rejestru sądowego wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed wyznaczonym terminem złożenia oferty,

10)potwierdzenie dokonania wpłaty wadium,

11)zaświadczenie z banku o zdolności kredytowej na realizację inwestycji wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed wyznaczonym terminem złożenia ofert,

W/w dokumenty należy składać w formie oryginału.

     Zgodnie z art.593 kc.Gmina Lesznowola w razie nie wykonania w/w inwestycji zastrzega sobie na czas nie przenoszący lat pięć - prawo odkupu przedmiotowej nieruchomości.

Ceną sprzedaży wyżej wymienionej nieruchomości jest cena uzyskana w przetargu pisemnym ograniczonym, do której zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki 22%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). 

           Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wniesionego w pieniądzu oraz złożenie pisemnej oferty do dnia 24 maja 2010r. do godz.17.00

Wadium na sprzedaż wyżej wymienionej działki , należy wpłacać  na konto Gminy Lesznowola-  Lesznowola Sumy Depozytowe, B.S.Lesznowola  Nr 82 8022 0000 0000 0257 2000 0017 -  do dnia 24 maja 2010r.   

Wyznacza się termin zgłoszenia uczestnictwa na dzień  28 maja 2010r.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2010r. o godz.13.00

UWAGA : W razie uchylenia się od zawarcia  umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przetargu można uzyskać  w Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami , tel. 757 - 94 - 19 , pok. nr 21 w godz. 8.00 - 16.00. 

18.03.2010 Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Lesznowola, ul. GRN 60, 05-506 Lesznowola, tel.757-94-19,

fax 757-92-70, ogłasza pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Lesznowola, składających się z następujących działek ewidencyjnych:

Działka  nr 2148 o pow.0.2000 ha, nr 2176 o pow.0.2000 ha, nr 2177 o pow.0.2000 ha, położone w obrębie Magdalenka, gmina Lesznowola  - uregulowane w księdze wieczystej Nr WA5M/00288668/4 , oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem : 05Mne - obszar mieszkaniowej zabudowy ekstensywnej na działkach leśnych. Podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ekstensywna w formie domów wolnostojących , w tym zabudowa o charakterze letniskowym.

Cena wywoławcza dz. nr 2148 -  950 000 PLN

( słownie :dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych )

Wadium w wysokości -  95 000 PLN

(słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

Cena wywoławcza dz. nr 2176 -  950 000 PLN

( słownie :dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych )

Wadium w wysokości -  95 000 PLN

(słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych

Cena wywoławcza dz. nr 2177 -  950 000 PLN

( słownie :dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych )

Wadium w wysokości -  95 000 PLN

(słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych

Działka  nr 47/5 o pow.0.27 ha, położona w obrębie Mroków, gmina Lesznowola  - uregulowana w księdze wieczystej nr WA1I / 00005569/1, oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem : G 12M/U - obszar zabudowy mieszkaniowej z towarzyszeniem usług nieuciążliwych, zgodnie z ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska i przepisami szczególnymi, w części w liniach rozgraniczających ulicy Legionów. Podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa jednorodzinna oraz usługi handlu, gastronomii, rzemiosła i administracji.

Cena wywoławcza dz. nr 47/5 -  640 000 PLN

( słownie :sześćset czterdzieści tysięcy złotych )

Wadium w wysokości -  64 000 PLN

(słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych)

Ceną sprzedaży wyżej wymienionych działek jest cena uzyskana w przetargu ustnym nieograniczonym,  do której zostanie doliczony podatek VAT wg.stawki 22% stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( DZ.U.Nr 54, poz.535)

Wadium na sprzedaż wyżej wymienionych działek , należy wpłacać  na konto Gminy Lesznowola-  Lesznowola Sumy Depozytowe, B.S.Lesznowola  Nr 82 8022 0000 0000 0257 2000 0017 -  do dnia 24 maja 2010r.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wyżej wymienionych działek , zostanie przeprowadzony w siedzibie urzędu Gminy Lesznowola w dniu 28 maja 2010r. o godz.10.00 ( Mroków) , o godz.11.00 ( Magdalenka)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  do dnia 24 maja 2010r.

UWAGA : W razie uchylenia się od zawarcia  umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przetargu można uzyskać  w Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami , tel. 757 - 94 - 19 , pok. nr 21 w godz. 8.00 - 16.00. 

18.03.2010 Czytaj więcej

Nowa Poczta - Nowy kod pocztowy

Szanowni Państwo! Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi Urzędu Pocztowego w Mysiadle. Poniżej korespondencja z Panem Markiem Kołodziejczykiem z Poczty Polskiej.

 

14.03.2010 Czytaj więcej

Urząd Pocztowy w Mysiadle

Dnia 3 marca 2010 r odbyło się uroczyste otwarcie nowej placówki Poczty Polskiej.  Urząd Pocztowy w Mysiadle to nowoczesna i funkcjonalna placówka o łącznej powierzchni ponad 330 m2. Mieści się w budynku przy ul. Topolowej 2 w Mysiadle.

 

04.03.2010 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE

w sprawie budowy budynku gastronomicznego przy południowej portierni Cmentarza Komunalnego Południowego Miasta Stołecznego Warszawy wraz z towarzyszącą infrastrukturą

Plik do pobrania:

26.02.2010 Czytaj więcej