Ogłoszenia

O B W I E S Z C Z E N I E

Lesznowola, dnia   31.10.2006r.


WÓJT GMINY LESZNOWOLA
ul. Gminnej Rady Narodowej
05-506 Lesznowola


RUP/VI/7331-4-10/2006


                     O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./ informuję , że zostało wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji          o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie telefonicznej sieci rozdzielczej na działkach o nr ew.: 2142, 2143 położonych we wsi Magdalenka.


W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i wszelkie dowody.

Akta sprawy udostępnia się w Referacie Urbanistyki Planowania  Przestrzennego Urzędu Gminy Lesznowola pok. 112 w dniach:
poniedziałek 9.30 -17.30, wtorek - piątek  8.00-16.00.

31.10.2006 Powrót