Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 20 grudnia 2005r.


KSR-7624/09/05

Na podstawie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.).
Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia strony, że w dniu 19 grudnia 2005r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami na dz. o nr ew. 492/3, 492/4, 492/5, 492/6, 494/11, 494/14 w miejscowości Nowa Wola.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)  w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek 8.00 - 16.00.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Senatorska  35, 00-099 Warszawa w terminie 14 dni od daty niniejszego obwieszczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Lesznowola, tj.  od 20 grudnia 2005r. do 03 stycznia 2006r. włącznie.

Wójt Gminy  Lesznowola
                                                                        mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

20.12.2005 Powrót